Amaç ve Hedefler

M-CARE’in amaçları:

  • Kaliteli hayat boyu öğrenme sürecinin geliştirilmesine ve bakım alanındaki uygulamalarda ve sistemlerde yenilikçilik, yüksek performans ve Avrupa boyutunun teşvik edilmesine katkıda bulunmak: M-CARE, düşük vasıflı bireyler için sosyal hizmetler ve sağlık alanlarında yeni iş olanaklarının oluşturulmasını ve aynı zamanda mesleki eğitim merkezleri için mevcut bakım eğitimi uygulamalarında kullanılmak üzere müfredat ve eğitim materyallerinin geliştirilmesini sağlayacaktır. Yenilikçi eğitim araçları (Bilişim ve iletişim teknolojileri -BİT- temelli, çevrimiçi ve aynı zamanda mobil) ile yararlanıcılara geliştirilmiş ve nitelikli kişisel bakıcı hizmeti olanağı sunulacaktır. Tüm M-CARE çıktıları ücretsiz sunulacak, bu sayede mesleki eğitim ve öğretim merkezleri kendi eğitim programlarına bu çıktıları dahil edebilecektir.
  • Sosyo-ekonomik durumlarına bakılmaksızın, özel gereksinimi bulunan kişiler veya dezavantajlı gruplar da dâhil olmak üzere her yaştan bireyin hayat boyu öğrenme süreçlerine daha fazla sayıda katılmasına katkıda bulunmak: bu bağlamda risk altında bulunan grupların yeterlik düzeyinin artırılması büyük önem taşımaktadır. Hedef öğrenici grubu: yeniden istihdam edilmek isteyen yaşlı bireyler, (yüksek) eğitim düzeyi şartının aranmadığı işlerde çalışmak isteyen düşük vasıflı kişiler, kendi engelli arkadaşlarına/akrabalarına bireysel destek sunmak isteyen aile üyeleri/arkadaşlar. Buna ek olarak bireysel bakıcı eğitimi, engelli bireylere yönelik destek sunumu için yeterli eğitim seviyesine sahip olmayan bakım hizmeti sunucularının hizmetlerini güçlendirmelerine de katkı sağlayacaktır.
  • Mesleki eğitim programlarına ve faaliyetlerine katılan kişilerin bilgi edinmesini ve bu bilgileri kullanmasını, kişisel gelişimi kolaylaştıracak beceri ve yeterlikleri kazanmalarını sağlamak, bu yolla istihdam edilebilirliklerini artırarak Avrupa işgücü piyasasına katılmalarını sağlamak: M-CARE, düşük vasıflı bireylerin kişisel bakıcı haline gelmelerini sağlamak üzere eğitim verecek mesleki eğitim ve öğretim merkezleri için eğitim araçları (müfredat, eğitim materyali, BİT uygulamaları) sunacaktır. Bu doğrultuda öğrenme ve çalışma süreçleri bir arada yürütülecek, engelli ve yaşlı bireylerin günlük refahının sağlanmasına destek verilecektir. Ayrıca, engelli bireylerin aileleri/arkadaşları da, bakım kapsamında sunulacak bireysel destek konusunda bakıcılarla birlikte yeni beceriler edinebilecektir.
  • Üçüncü düzey eğitim dışında sunulan mesleki eğitim alanında yenilikçi uygulamaların geliştirilmesini ve katılımcı ülkeler arasında aktarılmasını kolaylaştırmak: M-CARE kapsamında farklı eğitim yöntemleri bir arada kullanılacaktır: a) yüz yüze b) sanal (çevrimiçi eğitim ortamında) ve c) iş başı eğitim (mobil eğitim desteği ile). Bu yöntemlerin her biri görsel, işitsel, video ve yazılı metin ile desteklenecek, bu yolla kursiyerin bakıcılık becerilerinin istenilen zamanda, özellikle de görev başındayken artırılması sağlanacaktır. Farklı ülkelerden paydaşların katılımı yoluyla bu uygulama, AB düzeyinde en iyi seviyeye getirilecektir.
  • Yenilikçi BİT tabanlı içeriğin, Hayat boyu öğrenme uygulamasının, pedagoji alanının, ve hizmetlerin geliştirilmesini desteklemek: M-CARE mevcut BİT uygulamalarının avantajlarından azami düzeyde yararlanacaktır: çevrimiçi tam erişilebilir eğitim ortamı, eğitim modüllerinin tanıtımı için sosyal medyayı tamamen içeriğine dâhil eden portal ve bütün bunları bünyesinde sunacak bir mobil eğitim (akıllı telefonlar ve tablet bilgisayarlar yoluyla) yaklaşımı. Mobil eğitim, işbaşı eğitim süreci de dâhil olmak üzere kursiyerlerin daha esnek biçimde öğrenmesine olanak sağlayacaktır. Buna ek olarak, bu tür bir eğitim yaklaşımı diğer “yeşil” ve “beyaz” (bakıcılar, hastabakıcılar, sosyal hizmet personeli vs.) mesleklere de aktarılabilecektir.

M-CARE’in faaliyetleri ve konsorsiyumu; eğitim ve mesleki eğitim (mesleki eğitim sunucuları) alanları arasında dayanışmayı, sektöre özel uzmanlık bilgisini (hizmet sunucular ve bakanlık) ve eğitim ve mesleki eğitim sistemlerinde yer alan birimleri (üniversiteler) desteklemektedir. Bu şekilde iş hayatı ile mesleki eğitim arasında sıkı bağlar kurulacak, vasıflı bakıcılar için işgücü piyasasının gereksinimi giderilecek, içermeci gelişmeye katkıda bulunularak engelli bireylerin (ayrıca temsil edilmeleri sağlanarak) çıkarı gözetilmiş olacaktır.

M-CARE düşük vasıflı bireyler için mesleki eğitim çerçevesi ve içeriği sunacak ve öğrenme güçlükleri olan bireylere kişisel asistan potansiyeli kazandırarak istihdam edilmelerini sağlayacaktır. Bunun doğrudan etkisi çift yönlü olacaktır: düşük vasıflı bireyler kişisel bakıcılık mesleği için gerekli becerileri edinecek, bunun yanı sıra yararlanıcılar (engelli bireyler) daha iyi bir bakıcılık hizmetinden yararlanmış olacaktır. Ancak bunun için adayların yeterliğe sahip olduklarının ve bakıcılık işinin gereksinimlerini karşılayıp karşılayamayacaklarının sıkı bir değerlendirme sürecine tabi tutulması gerekecektir.

“M-CARE” Mesleki Eğitimi düşük vasıflı bireylere nispeten kısa sürede yüksek kaliteli kişisel bakıcılık becerileri kazandıracak, bu şekilde istihdam için yüksek okunurluk sağlayacaktır. Projenin bu katkısı, engelli bireylerin topluma eşit katılımını önleyen engellerin bertarafına ilişkin olarak 15/11/2010’da kabul edilen Avrupa Konseyi yeni engellilik stratejisi ile uyumludur. Engelli bireylere ilişkin politika alanlarındaki AB programların/fonların sağlanmasında hedeflenen eylemlerden biri de kişisel bakıcı odaklı programların geliştirilmesidir.