Doelstellingen

M-CARE streeft ernaar om:

  • Bij te dragen tot de ontwikkeling van de kwaliteit van levenslang leren en om de opleiding tot persoonlijke begeleid(st)er te volbrengen met een Europese dimensie. M-CARE streeft ernaar om laaggeschoolde mensen in staat stellen deze opleiding te volgen, via het verstrekken van een curriculum en trainingsmateriaal. deze kunnen gebruikt worden door de lokale centra voor beroepsonderwijs en in de huidige zorgopleiding. De innovatieve leermiddelen (ICT gedreven , online  en ook mobiel) zullen zorgen voor een betere kwalitatieve dienstverlening aan de begunstigden, zijnde ouderen en personen met een beperking . Alle  M-CARE resultaten zullen gratis ter beschikking worden gesteld om bijvoorbeeld gebruikt te worden in de opleidingscentra, en deze daar in te passen in bestaande zorgopleidingen.
  • Bij te dragen tot een grotere deelname aan levenslang leren bij mensen van alle leeftijden, met inbegrip van personen met speciale behoeften en kansarmen , ongeacht hun sociaal – economische achtergrond. Het verhogen van competentie niveaus van risicogroepen maakt de kern uit van het project. Het doelpubliek van deze opleidingen zijn ouderen die graag weer in dienst willen treden in de zorgsector, laaggeschoolden die een baan zoeken, maar ook familieleden / vrienden die graag hulp bieden aan hun gehandicapte familieleden / vrienden . Bovendien kan de training mogelijks de dienstverlening van zorgaanbieders versterken, wiens opleiding zich normaal gezien niet specifiek richt op personen met een beperking.
  • Hulpmiddelen (curriculum , lesmateriaal , ICT-toepassingen) ter beschikking te stellen (gratis) zodat laaggeschoolden kunnen opgeleid worden tot persoonlijke begeleid(st)erop, de integratie te ondersteunen van leren en werken, alsook het dagelijkse welzijn van mensen met een beperking en ouderen rechtstreeks positief te beïnvloeden . Daarnaast zullen ook de familie / vrienden van mensen met een beperking de mogelijkheid krijgen om nieuwe vaardigheden te verwerven als persoonlijke begeleid(st)er.
  • Een gemengde innovatieve aanpak aan te bieden, waarbij men kan kiezen voor a) face-to-face (persoonlijke opleiding), b ) virtuele opleiding (met behulp van een online leerplatform) en c), on the job training (met behulp van mobiele training ondersteuning) . Elk van deze modi zal worden ondersteund met tekstuele , audio-en video-ondersteuning , waardoor de leerling vaardigheden op elk gewenst moment kan verbeteren.
  • Vernieuwende op ICT gebaseerde inhoud, diensten, pedagogische benaderingen en praktijken voor een leven lang leren te ondersteunen. M – CARE zal gebruik maken van de maximale voordelen die de huidige ICT biedt: online volledig toegankelijke leeromgeving, portaal dat sociale media integreert om de opleidingsmodules te propageren , en dit alles in combinatie met een mobiele app (voor Android mobiele telefoons en tabs) waarmee de gebruiker op een flexibele manier kan leren, waar en wanneer men wilt.

M-CARE ‘s werk en consortium samenstelling ondersteunt de samenwerking tussen de wereld van onderwijs en opleiding, sector – specifieke expertise, en instanties die betrokken zijn bij onderwijs en opleiding. Dit zal ervoor zorgen dat M-CARE zal bijdragen tot het verstevigen van de band tussen werk en opleiding, het aanpakken van de behoeften van de arbeidsmarkt voor geschoolde persoonlijke begeleid(st)ers, en bij te dragen als zodanig tot inclusieve groei, ten bate van personen met een beperking.

M-CARE biedt het opleidingskader, alsook de leerinhoud voor laaggeschoolden, waaronder die met leerproblemen , om persoonlijke begeleid(st)er te worden (ook wel persoonlijke assistent genoemd in Vlaanderen). Het directe effect is tweeledig: laaggeschoolde mensen zullen vaardigheden nekomen die nodig zijn om dergelijke job uit te oefenen, terwijl de begunstigden (personen met ene beperking) zullen profiteren van een verbeterde dienstverlening. Er zal echter een strenge beoordeling nodig zijn om ervoor te zorgen dat de kandidaten in staat zijn en voldoen aan de eisen om dergelijke job uit te oefenen (het bepalen van een competentiekader zal hier heel belangrijk zijn).

De ” M-CARE” training richt zich op laaggeschoolde mensen die in een relatief korte tijd deze job kunnen aanleren of verbeteren, en dus ook hun tewerkstellingskansen kunnen verhogen Dit is in lijn met de nieuwe EG- strategie inzake personen met een beperking (op 15/11/10 aangenomen) om barrières op te heffen voor personen met een beperking, zodat zij beter deel kunnen uitmaken van de samenleving, en dit op basis van het gelijkheidsprincipe.