Цели и задачи

M-CARE има за цел:

  • да допринесе за развитието на качествено учене през целия живот и да насърчава отличното представяне, иновацията и Европейския аспект в системите и практиките пректът M-CARE ще позволи създаването на нови работни места за нискоквалифицирани хора, докато в същото време ще подобри предлаганите обучителни програми и материали за обучение на местни центрове за професионално обучение, които се очаква да ги включат в обучителният си каталог. Всички резултати на проекта “”M-CARE”” ще се предлагат безплатно на центровете за професионално образование и обучение, които могат след това лесно да ги вграждат в своите учебни практики.
  • да допринесе за повишаване на участието в учене през целия живот на хора от всички възрасти, включително тези със специални потребности и групи в неравностойно положение, независимо от социално-икономическия произход. Целеви групи са: хора в напреднала работоспособна възраст, които търсят преквалификация на пазара на труда, нискоквалифицирани хора, които търсят работа, без да е необходимо по-висока образователна степен, но също така и членовете на семейството / приятели, които биха желали да предоставят помощ на своите роднини / приятели с увреждания. В допълнение, проекта може потенциално да засили предоставянето на услуги от доставчиците на здравни и социални услуги.
  • да подпомогне участниците в обучение и допълнително обучение при придобиването и използването на знания, умения и компетенции с цел подобряване на личното развитие, пригодността за заетост и участието в Европейския пазар на труда.
  • да улесни развитието на иновативни практики в областта на професионалното образование и обучение, различно от колежанско или университетско ниво, както и техния трансфер, включително от една участваща страна към другите: това включва обучение а) лице в лице, б) виртуално (с помощта на онлайн платформа) и в) обучение на работното място (с помощта на специализирана платформа за смартфон Андроид). Всеки един от тези видове ще бъдат подкрепени с текстове, аудио и видео части, като по този начин позволява на обучаемият/а да подобрят своите умения и компетенции във всеки желан момент, и най-вече, когато е на работното си място. Това ще бъде оптимизирана на ниво ЕС чрез участието на ключови заинтересовани страни от различни страни.
  • да подпомага развитието на иновативни информационни и комуникационни (ИКТ)-базирани продукти, услуги, педагогика и практика за учене през целия живот: M-CARE чрез създаването на онлайн напълно достъпна среда (портал), който напълно вгражда социалните медии за пропагандиране на обучителните модули за обучение и всичко това съчетано с подход за мобилно обучение (за Android смартфони), които ще позволяват на потребителя да се обучава по гъвкав начин, и когато е на работа. В допълнение, такъв подход в обучението може да се прехвърля към “”зелени”” и други “”бели”” работни места (за повече информация вижте стратегия Европа 2020).

Партньорският консорциум на проекта “”M-CARE” подкрепя сътрудничеството между света на образованието и обучението (доставчици на ПОО); познания в отделните сектори (на доставчиците на услуги и социални грижи); и органи, участващи в системите за образование и обучение (университети, национални акредитационни звена и др.). Това ще гарантира, че проекта “”M-CARE”” ще допринесе за тесни връзки между професионалния живот и системата на професионално образование и обучение, решавайки конкретен проблем на пазара на труда по отношение на необходимостта от квалифициран обгрижващ персонал и така ще допринесе към приобщаващ растеж на наетите лица в Европа.

Прекият ефект на проекта е в две посоки: нискоквалифицирани хора ще придобият знания, умения и компетенции, необходими, за да бъдат дълготрайно заети като обгрижващ персонал, докато бенефициентите (хора с увреждания и застаряващо население), ще се възползват от подобрената услуга. Това обаче ще изисква внимателна оценка, за да се гарантира, че кандидатите за обрижващ персонал са компетентни и могат да отговорят на изискванията.

“M-CARE” обучителният курс е създаден в съответствие с новата стратегия на Европейската Общност по отношение на хората увреждания (приет на 15/11/2010г.), която цели да се премахнат бариерите, които пречат на хората с увреждания да участват в обществото на равна основа.