Αρχική

Επωφελούμενος/η με Προσωπικό Φροντιστή

Επωφελούμενος/η με Προσωπικό Φροντιστή

Το έργο M-CARE υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έχει ως στόχο την παροχή του εκπαιδευτικού πλαισίου και του περιεχομένου της κατάρτισης για άτομα με χαμηλή εξειδίκευση, συμπεριλαμβανομένων και αυτών με μαθησιακές δυσκολίες, ώστε να απασχοληθούν ως Προσωπικοί Φροντιστές (ΠΦ) ατόμων με αναπηρία και ηλικιωμένων.

Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του έργου, διεξάγεται έρευνα ανάμεσα σε εν ενεργεία ή εν δυνάμει ΠΦ στην Τουρκία, τη Βουλγαρία, το Βέλγιο, τη Γερμανία και την Ελλάδα. Επιπλέον, οι εταίροι του προγράμματος θα επικοινωνήσουν με άτομα με αναπηρίες, ηλικιωμένους, μέλη των οικογενειών τους, φορείς χάραξης πολιτικής, κέντρα κατάρτισης / επαγγελματικής εκπαίδευσης, καθώς και με κέντρα φροντίδας, προκειμένου να:

  • Προσδιοριστούν οι ανάγκες των τελικών χρηστών του έργου (προσωπικοί φροντιστές για άτομα με αναπηρίες ή / και ηλικιωμένων) και των δικαιούχων (άτομα με αναπηρίες, οι ηλικιωμένοι, τα μέλη της οικογένειας, ενδιαφερόμενους φορείς).
  • Κατανοηθούν οι ανάγκες τροποποιήσεων σε υφιστάμενες πρακτικές εκπαίδευσης ΠΦ, ώστε να επωφεληθούν οι εκπαιδευόμενοι (χρήστες) και οι δικαιούχοι.
  • Οριστεί ένα πλαίσιο δραστηριοτήτων μάθησης, το οποίο να ανταποκρίνεται σε ένα ευρύ φάσμα αναγκών των χρηστών.
  • Συγκεντρωθούν πληροφορίες σχετικά με τη φύση και την ενδεχόμενη αξία της υλοποίησης αλλαγών στις εκπαιδευτικές μεθόδους και τις στρατηγικές, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των τελικών χρηστών και των δικαιούχων.
  • Εντοπιστούν ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των εθνικών πλαισίων στις χώρες-εταίρους.

Έρευνες

Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας.

Με εκτίμηση,
Η ομάδα του M-Care

———————————————————————————–

Τα άτομα με αναπηρίες στην Ευρώπη (ειδικότερα τα άτομα που αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα) εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από προσωπικούς φροντιστές (ΠΦ). Αν και αυτή η βοήθεια είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της καθημερινής ποιότητας ζωής (υποστήριξη σε βασικές δραστηριότητες, όπως το ντύσιμο, το φαγητό, το μπάνιο / ντους), εξακολουθεί να αποτελεί ένα τεράστιο πρόβλημα ποσοτικά και ποιοτικά.

Ελάχιστοι ΠΦ έχουν εκπαιδευτεί επαρκώς -αν έχουν εκπαιδευτεί, ενώ επίσημη εκπαίδευση τέτοιου είδους είναι σχεδόν ανύπαρκτη στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι περισσότεροι ΠΦ έχουν χαμηλή εξειδίκευση και χρειάζεται να εκπαιδευτούν στο συγκεκριμένο πεδίο με αποτέλεσμα η παροχή υποστήριξης να καθίσταται μια επίπονη «περιπέτεια» για τα άτομα με αναπηρίες, αλλά και για τα ηλικιωμένα άτομα.

Η αύξηση των επιπέδων επάρκειας των ανειδίκευτων αυτών ατόμων, ώστε να είναι ωφέλιμα για τους αποδέκτες της φροντίδας αποτελεί τον πυρήνα των δραστηριοτήτων του Μ-CARE. Στόχος του προγράμματος είναι να εξασφαλίσει ότι τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΚΕΕ) είναι σε θέση να προσφέρουν τέτοιου είδους κατάρτιση σε χαμηλής εξειδίκευσης άτομα (χωρίς δουλειά) ή σε άτομα που θέλουν να διευρύνουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους (νοσηλευτές, φροντιστές κ.λπ.) οπουδήποτε, οποτεδήποτε. Το πρόγραμμα θα παρέχει συνδυασμό εκπαιδευτικών μεθόδων, όπως η προσομοίωση τόσο μέσω βίντεο όσο και μέσω κινούμενων εικόνων, ήχου, κειμένου και πρακτικής εξάσκησης.

Στο πλαίσιο του M-CARE θα υλοποιηθούν:

  • Ένα ειδικό πρόγραμμα σπουδών για ΠΦ και σχετικό εκπαιδευτικό υλικό για διάφορες αναπηρίες, που θα ισχύουν σε κάθε χώρα στην ΕΕ (και εκτός αυτής). Θα παρέχονται υπό άδεια Creative Commons (δωρεάν).
  • καινοτόμες Web 2.0 εφαρμογές για φορητές / ηλεκτρονικές πλατφόρμες μάθησης (PC, smartphone και tablet PC) με πολυγλωσσική διεπαφή, που θα παρέχονται δωρεάν ως εφαρμογές ανοιχτού κώδικα σε κέντρα ΚΕΕ και οι οποίες υποστηρίζονται από εκπαιδευτική μεθοδολογία.
  • Πιλοτικές δοκιμές με τους τελικούς χρήστες (κυρίως άτομα χαμηλής εξειδίκευσης) και τους επωφελούμενους από τα αποτελέσματα του προγράμματος (άτομα με ειδικές ανάγκες και ηλικιωμένοι) στο Βέλγιο, τη Γερμανία, την Ελλάδα και την Τουρκία.
  • Διαδικτυακή πύλη με ειδικές «κοινότητες» μέσω της οποίας θα παρέχεται στα ΚΕΕ πρόσβαση σε υλικό για την κατάρτιση ΠΦ.
  • Ο αντίκτυπος των δράσεων θα είναι πανευρωπαϊκός (ΚΕΕ, με γνώμονα τις ΤΠΕ) και αναμένεται να έχει άμεσα μετρήσιμα αποτελέσματα αναφορικά με την αύξηση της απασχόλησης ΠΦ.