Проучване на потребителските нужди по проект „Специализирано обучение през смартфон Андроид за обрижващ персонал на хора с увреждания и застаряващо население“

Европейският проект „M-CARE“ (http://www.mcare-project.eu) се финансира с финансовата подкрепа на Европейската Комисия и има за цел да създаде обучителна методология и курс за обучение през смартфон за професионален обгрижващ персонал (ПОП) на лица с увреждания и застарявашо население (над 55г.).

Целта на настоящето научно-развойно проучване е да събере обратна връзка от преки бенефициенти и заинтересовани лица в България, Белгия, Турция, Германия и Гърция по отношение на качеството и нуждата от подобрение на съществуващи услуги, предоставяни от професионален обгрижващ персонал и техния образователен ценз и необходимост от допълнително обучение.

В рамките на проучването ще бъдат въвлечени хора с увреждания (ХУ), застаряващи лица над 55 години (ЗЛ), техните семейства, както и представители на обучителни и социални институции, експерти и властимащи лица с цел:

  • идентифициране на нуждите на крайните потребители на проекта;
  • получаване на по-добра представа за необходимостта от подобрения в съществуващите практики за обучение на ПОП;
  • определяне на набор от обучителни дейности подходящи и използваеми в нов обучителен курс спрямо установените нужди на потребителите.
  • запознаване със същността и потенциалната стойност на подобрение в методите на обучение и в учене през целия живот, в отговор на нуждите на крайните потребители и на проектните бенефициентите.
  • идентифициране и анализ на приликите и разликите между националните контексти в страните партньори по проекта.

За достъп до онлайн проучване:

За проекта M-Care

Европейските хора с увреждания (особено тези с двигателни увреждания) са силно зависими от болногледачи и обрижващи лица като цяло. Докато тази подкрепа е от решаващо значение за осигуряването на ежедневно качество на живот (подпомагане с основни задачи, като например да се облича, да се храни, да вземе вана / душ), тя все още количествено и качествено представлява огромен проблем.

Малка част от обгрижващият персонал (ОП) получава подходящо обучение, тъй като формално обучение не съществува в страните от ЕС до момента. Повечето болногледачи и обгрижващи лица са с ниска квалификация, трябва да бъдат обучени в процеса на работа, като по този начин го прави трудно “”приключение”” за хора с увреждания, но също толкова за напр. по-възрастните хора, които се възползват от тях.

Повишаване на равнището на уменията на тези нискоквалифицирани хора за да бъдат полезни на получателите на грижи е в основата на проекта “”M-CARE””. Той има за цел да гарантира, че центровете за центровете за професионално образование и обучение (ПОО) могат да предложат такова обучение навсякъде, по всяко време, за нискоквалифицирани хора (дъглотрайно безработни), или хора, които искат да подобрят кариерното си развитие (независими медицински сестри, възпитатели и др.) Комбинирани подходи за обучение, като например симулация, както чрез видео и анимации, обучение на аудио носител и практическо прилагане са само част от предвидените форми на обучение по проекта.

M-CARE ще разработи:

  • специална обучителна програма и материали за обучение спрямо различните видове увреждания, приложими във всяка страна в ЕС и извън него, напълно безплатно под лиценз Криейтив Комънс;
  • иновативни Web 2.0 платформи за обучение през смартфон Андроид с многоезичен интерфейс, разработени като Open Source приложение (“безплатно от Андроид Маркет”) в помощ на центровете за професионално образование и обучение; – пилотно тестване с крайните потребители (предимно нискоквалифицираните хора) и бенефициенти (хора с увреждания и застаряващо население) в Белгия, България, Германия, Гърция и Турция;
  • предоставяне на онлайн портал за обучение.

Въздействието на проекта ще бъде общоевропейско и с положително влияние върху подобряването на възможностите за неформално обучение и интеграция на пазара на труда.

Бихме искали предварително да Ви благодарим за отделеното време и за ценната обратна връзка, предоставена от Вас в това проучване.

Екипът на проект „M-CARE”

Този проект (M-Care – 539913-LLP-1-2013-1-TR-LEONARDO-LMP) е частично финансиран от Европейската комисия. Настоящата публикация излага само възгледите на автора, като Комисията не носи отговорност за изчерпателността и верността на информацията, посочена тук, нито за възможните начини за нейната употреба.