Στόχοι

Οι στόχοι του M-CARE:

  • Να συμβάλει στην βελτίωση της ποιότητας της δια βίου μάθησης, στην προώθηση των υψηλών επιδόσεων, της καινοτομίας και της ευρωπαϊκής διάστασης στα συστήματα και τις πρακτικές του κλάδου. Το M-CARE θα επιτρέψει τη δημιουργία νέων ιατρικών και παραιατρικών θέσεων εργασίας (προσωπική φροντίδα) για άτομα χαμηλής εξειδίκευσης, παρέχοντας παράλληλα ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο και υλικό που θα μπορεί να αξιοποιηθεί από τα κατά τόπους ΚΕΕ. Τα καινοτόμα εργαλεία κατάρτισης (που βασίζονται στις ΤΠΕ –online και φορητές συσκευές) θα εξασφαλίσουν την παροχή υψηλότερης ποιότητας υπηρεσίες ΠΦ στους επωφελούμενους του προγράμματος. Το υλικό που θα δημιουργηθεί στο πλαίσιο του M-CARE θα προσφέρεται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους (π.χ. ΚΕΕ), οι οποίοι θα μπορούν να το συμπεριλάβουν στις πρακτικές που ήδη εφαρμόζουν.
  • Να συμβάλει στην αύξηση της συμμετοχής στη διά βίου μάθηση των ατόμων όλων των ηλικιών, περιλαμβανομένων των ατόμων με ειδικές ανάγκες και των μειονεκτουσών ομάδων, ανεξαρτήτως του κοινωνικο-οικονομικού υποβάθρου τους. Θεμελιώδης σε αυτό το πλαίσιο κρίνεται η βελτίωση του επιπέδου δεξιοτήτων των εν λόγω ομάδων. Οι ομάδες – στόχοι είναι: ηλικιωμένα άτομα που θα ήθελαν να απασχοληθούν και πάλι, άτομα χαμηλής ειδίκευσης που αναζητούν μια θέση εργασίας που δεν απαιτεί υψηλά προσόντα, αλλά και τα μέλη της οικογένειας / φίλοι που θα ήθελαν να προσφέρουν βοήθεια σε κοντινούς τους ανθρώπους με αναπηρίες.
  • Επιπλέον, η κατάρτιση ΠΦ μπορεί ενδεχομένως να βελτιώσει την παροχή υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης, από φορείς των οποίων η εκπαίδευση συνήθως δεν περιλαμβάνει τις δεξιότητες που απαιτούνται για την υποστήριξη ατόμων με αναπηρία.
  • Να υποστηρίξει τους συμμετέχοντες σε δραστηριότητες κατάρτισης και επανακατάρτισης στην απόκτηση και την αξιοποίηση γνώσεων, δεξιοτήτων και προσόντων που διευκολύνουν την προσωπική εξέλιξη, την απασχολησιμότητα και τη συμμετοχή στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας. Το M-CARE θα παρέχει στα ΚΕΕ τα εργαλεία (πρόγραμμα σπουδών, εκπαιδευτικό υλικό, εφαρμογές ΤΠΕ ) ώστε να εκπαιδεύσουν άτομα με χαμηλή εξειδίκευση για το ρόλο ΠΦ, υποστηρίζοντας την ενσωμάτωση της μάθησης στην εργασία, στηρίζοντας άμεσα την καθημερινή ευημερία των ατόμων με αναπηρία και των ηλικιωμένων. Επιπλέον, και η οικογένεια / οικείοι των ατόμων με αναπηρία θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν νέες δεξιότητες, ώστε να μπορούν να τους φροντίσουν.
  • Να διευκολύνει την ανάπτυξη καινοτόμων πρακτικών στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης εκτός της τριτοβάθμιας, και τη μεταφορά τους, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς από μία συμμετέχουσα χώρα σε άλλες. Το M-CARE θα παρέχει μια συνδυαστική καινοτόμο προσέγγιση εκπαίδευσης, που θα περιλαμβάνει α) εκπαίδευση με φυσική παρουσία, β) εξ αποστάσεως (χρησιμοποιώντας την online πλατφόρμα μάθησης) και γ) επαγγελματική κατάρτιση (χρησιμοποιώντας την εφαρμογή για φορητές συσκευές). Κάθε ένας από τους παραπάνω τρόπους θα υποστηρίζεται με υλικό σε μορφή κειμένου, ήχου και βίντεο, επιτρέποντας έτσι στον εκπαιδευόμενο να βελτιώσει τις δεξιότητές του στην προσωπική φροντίδα οποιαδήποτε στιγμή, και ιδιαίτερα, την ώρα της εργασίας. Αυτό θα βελτιστοποιηθεί σε επίπεδο Ε.Ε. μέσω της συμμετοχής ενδιαφερόμενων φορέων από διάφορες χώρες.
  • Να υποστηρίξει τη δημιουργία καινοτόμου περιεχομένου, υπηρεσιών, παιδαγωγικών μεθόδων και πρακτικών για τη διά βίου μάθηση. Το M-CARE θα χρησιμοποιήσει στο μέγιστο τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν οι σύγχρονες ΤΠΕ: ένα πλήρως προσβάσιμο online εκπαιδευτικό περιβάλλον, μια διαδικτυακή πύλη που ενσωματώνει πλήρως τα κοινωνικά μέσα προκειμένου να διαδίδονται οι εκπαιδευτικές της ενότητες και μια εκπαιδευτική εφαρμογή για φορητές συσκευές (για Android κινητά και tabs) που θα επιτρέπει στο χρήστη να μαθαίνει με έναν ευέλικτο τρόπο, ακόμη και όταν είναι στη δουλειά. Επιπλέον, μια τέτοιου είδους προσέγγιση της κατάρτισης μπορεί να μεταφραστεί «λευκές» και «πράσινες» θέσεις εργασίας.

Η κοινοπραξία που υλοποιεί το έργο του M-CARE υποστηρίζει τη συνεργασία μεταξύ του κόσμου της επαγγελματικής κατάρτισης (ΚΕΕ), ειδικευμένων φορέων (παρόχους υπηρεσιών και υπουργείων) και φορέων που συμμετέχουν στα εκπαιδευτικά συστήματα (πανεπιστήμια). Το γεγονός αυτό εξασφαλίσει ότι το M-CARE θα συμβάλει στη σύσφιγξη των δεσμών μεταξύ της εργασιακής ζωής και της επαγγελματικής κατάρτισης, ανταποκρινόμενο στις ανάγκες της αγοράς εργασίας για ειδικευμένους ΠΦ, συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, προς όφελος των ατόμων με αναπηρία (που εκπροσωπούνται επίσης στην κοινοπραξία).

Το M-CARE παρέχει το πλαίσιο και το περιεχόμενο της κατάρτισης για άτομα με χαμηλή εξειδίκευση, συμπεριλαμβανομένων και αυτών με μαθησιακές δυσκολίες, ώστε να απασχοληθούν ως Προσωπικοί Φροντιστές. Τα άμεσα αποτελέσματα είναι διττά: τα άτομα με χαμηλή εξειδίκευση θα αποκτήσουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για να εργαστούν ως ΠΦ, ενώ οι επωφελούμενοι (άτομα με αναπηρίες) θα μπορούν να λαμβάνουν βελτιωμένες υπηρεσίες προσωπικής φροντίδας. Αυτό, ωστόσο, θα απαιτήσει αυστηρή αξιολόγηση προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι υποψήφιοι είναι ικανοί και μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της εργασίας ως ΠΦ.

Η εκπαίδευση του Μ-CARE για τα ΚΕΕ θα επιτρέψει σε άτομα με χαμηλή ειδίκευση να αποκτήσουν υψηλής ποιότητας δεξιότητες προσωπικής φροντίδας, σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να ενισχυθεί η απασχολησιμότητά τους. Το παραπάνω συμβαδίζει με τη στρατηγική για την αναπηρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (που εγκρίθηκε στις 15/11/10), η οποία έχει στόχο να σπάσει τους φραγμούς που εμποδίζουν τα άτομα με αναπηρίες να συμμετέχουν στην κοινωνία σε ισότιμη βάση. Πρόκειται για μία από τις δράσεις που έχουν ως στόχο να διασφαλίσουν ότι τα Ευρωπαϊκά προγράμματα και η πολιτική των κοινοτικών ενισχύσεων σε τομείς σχετικούς με τα άτομα με αναπηρίες αξιοποιούνται για την ανάπτυξη προγραμμάτων για τους προσωπικούς φροντιστές.